Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NET SELL B.V. en Project Verlichting B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het opstellen van lichtplannen en het geven van adviezen van Net Sell en Project Verlichting B.V., hierna te
noemen: “Hoogspoor”, al dan niet gesloten via de websites: www.jefavorietelamp.nl en/of www.HOOGSPOOR.nl met alle wederpartijen, zowel consumenten als niet consumenten, voor zover daar met betrekking tot niet consumenten niet van kan worden afgeweken.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Hoogspoor worden geleverd of door een derde partij op
basis van een afspraak tussen die derde en Hoogspoor;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Documenten: de door Hoogspoor te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij
verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Hoogspoor in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Hoogspoor: de besloten vennootschap Hoogspoor die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Hoogspoor en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Hoogspoor gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit Hoogspoor

Identiteit van Net Sell B.V.

Naam: Net Sell B.V.
Vestigingsadres: Lovensekanaaldijk 45-1, 5013 BJ Tilburg
Telefoonnummer: 013 - 5425182
E-mailadres: info@hoogspoor.nl
KvK-nummer: 18072396
Btw-identificatienummer: NL 813172706B01

Net Sell is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur
telefonisch te bereiken op: 013 - 5425182

Identiteit van Project Verlichting B.V.

Naam: Project Verlichting B.V.
Vestigingsadres: Lovensekanaaldijk 45-1, 5013 BJ TILBURG
Telefoonnummer: 013 - 5425182
E-mailadres: info@hoogspoor.nl
KvK-nummer: 62033603
Btw-identificatienummer: NL 854607778B01

Project Verlichting B.V. is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur telefonisch te bereiken op: 013 - 5425182

Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hoogspoor en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hoogspoor en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hoogspoor voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij Hoogspoor zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hoogspoor gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hoogspoor niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hoogspoor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hoogspoor is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hoogspoor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hoogspoor
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Hoogspoor kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hoogspoor op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Hoogspoor zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Hoogspoor waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hoogspoor mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hoogspoor mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hoogspoor mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien Hoogspoor de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien Hoogspoor de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid van dit artikel.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hoogspoor hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hoogspoor.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hoogspoor. Dit hoeft niet als Hoogspoor heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hoogspoor verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hoogspoor niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hoogspoor aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Hoogspoor een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hoogspoor is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. Hoogspoor de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Hoogspoor heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9: Verplichtingen van Hoogspoor bij herroeping

1. Als Hoogspoor de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Hoogspoor vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Hoogspoor in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Hoogspoor aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Hoogspoor gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hoogspoor de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

Hoogspoor kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Hoogspoor dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hoogspoor geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Hoogspoor worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hoogspoor de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Hoogspoor geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11: De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Hoogspoor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hoogspoor geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hoogspoor dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12: Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Hoogspoor staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hoogspoor er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Hoogspoor, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Hoogspoor kan doen gelden indien Hoogspoor is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Hoogspoor, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13: Levering en uitvoering

1. Hoogspoor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hoogspoor kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hoogspoor geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Hoogspoor het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hoogspoor tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hoogspoor bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Hoogspoor voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15: Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hoogspoor te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hoogspoor is gewezen op de te late betaling en Hoogspoor de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven
van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hoogspoor gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
Hoogspoor kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Hoogspoor het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
6. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Hoogspoor het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hoogspoor eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
7. Door de consument gedane betalingen worden door Hoogspoor eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Klachtenregeling

1. Hoogspoor beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hoogspoor.
3. Bij Hoogspoor ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hoogspoor binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van Hoogspoor kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar Hoogspoor als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17: Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Hoogspoor en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en Hoogspoor over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Hoogspoor te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Hoogspoor worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Hoogspoor heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Hoogspoor aan deze keuze gebonden. Wanneer Hoogspoor dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Hoogspoor schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Hoogspoor de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Hoogspoor gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Hoogspoor surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18: Branchegarantie

1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,00 per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,00 per bindend advies, wordt € 10.000,00 uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op Hoogspoor overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op Hoogspoor meer bedraagt dan € 10.000,00 wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,00 uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20: Wijziging van de algemene voorwaarden

Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

AANVULLENDE BEPALINGEN

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden, het opstellen van lichtplannen en het geven van adviezen van Hoogspoor al dan niet gesloten via de website: www.jefavorietelamp.nl en/of www.hoogspoor.nl met alle wederpartijen. Met wederpartij wordt in deze aanvullende bepalingen verstaan: de koper respectievelijk de opdrachtgever. Dit kunnen zowel consumenten als niet consumenten zijn. Wanneer een bepaling in deze aanvullende bepalingen alleen heeft betrekking op een consument zal de benaming consument
gebruikt worden i.p.v. wederpartij. Indien onderstaande voorwaarden in strijd zijn met de voor de consument geldende hierboven genoemde voorwaarden, blijven de bovengenoemde voorwaarden voor de consument van toepassing zijn. Voor niet consumenten gelden dan onderstaande voorwaarden.

Artikel 21: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van Hoogspoor is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Hoogspoor het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen en offertes zijn niet vrijblijvend indien de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een of meerdere tekeningen. Genoemde omschrijvingen en tekeningen dienen gelijktijdig met de aanbieding of offerte te zijn vervaardigd en hieraan te zijn gehecht. Alsdan zullen de omschrijving en/of tekening voor beide partijen bindend zijn, met dien verstande dat eventueel daarbij genoemde lichtberekeningen steeds bij benadering zijn. De wederpartij kan aan deze lichtberekeningen geen rechten ontlenen.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Hoogspoor niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Hoogspoor het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of vervolgopdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hoogspoor zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Hoogspoor en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Hoogspoor worden geretourneerd.
8. Hoogspoor heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 22: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Hoogspoor heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Hoogspoor schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Hoogspoor is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Hoogspoor - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 23: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, offerte of tarieflijst vermelde vergoedingen en tarieven voor het verrichten van werkzaamheden en prijzen van zaken zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten, voorrijkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen een vaste vergoeding voor de werkzaamheden zijn overeengekomen, zal Hoogspoor haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Hoogspoor.
3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Hoogspoor het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Hoogspoor bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
6. Hoogspoor heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Hoogspoor, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

Artikel 24: Inschakeling derden

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Hoogspoor vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Hoogspoor met meerdere, door de wederpartij aangestelde, derden moet samenwerken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van Hoogspoor.

Artikel 25: Verplichtingen van de wederpartij

2. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en documenten, tijdig op de door Hoogspoor gewenste wijze aan Hoogspoor ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Hoogspoor verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. indien Hoogspoor zaken aflevert op een door de wederpartij opgegeven locatie, de wederpartij of een door hem gemachtigde derde op deze locatie aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen;
d. Hoogspoor op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden of leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Hoogspoor hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. de werklocatie in zodanige staat is dat Hoogspoor ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
g. Hoogspoor tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en afvoer van materialen en hulpmiddelen;
h. Hoogspoor op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door Hoogspoor gewenste
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren
als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
i. Hoogspoor vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van
afval;
k. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen
e.d. van Hoogspoor opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of
diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
l. op de werklocatie de door Hoogspoor en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste
overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
m. Hoogspoor vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging
van inpandige kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
3. De wederpartij zorg er voor dat de door hem verstrekte informatie, goedkeuringen en/of
documenten juist en volledig zijn en vrijwaart Hoogspoor voor aanspraken van derden die
voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.
4. De wederpartij is verplicht alle informatie, welke Hoogspoor nodig heeft voor het naar haar oordeel
adequaat adviseren van de wederpartij, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen
tijdstip aan Hoogspoor te verstrekken.
5. De wederpartij zal Hoogspoor tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie
gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de advisering en/of uitvoering van de werkzaamheden.
6. Hoogspoor zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen
aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
7. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies of diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen,
machines, materialen e.d. die Hoogspoor tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade
ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
8. De wederpartij staat Hoogspoor toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein
of aan het werk aan te brengen.
9. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Hoogspoor gerechtigd
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel
aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/
of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit
voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
10. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Hoogspoor nalaat van de wederpartij
nakoming te verlangen, tast dit het recht van Hoogspoor om op een later tijdstip alsnog nakoming
te verlangen niet aan.

Artikel 26: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Hoogspoor haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. Hoogspoor is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Hoogspoor kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand van Hoogspoor verlaten of het moment waarop Hoogspoor aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Hoogspoor te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Hoogspoor is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt voor risico van Hoogspoor, maar voor rekening van de consument. Bij koop via de website zijn de hiermee gemoeide kosten op de website vermeld.
7. Indien Hoogspoor de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de bestelde zaken of documenten aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Hoogspoor gerechtigd de zaken, documenten of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Hoogspoor binnen een door Hoogspoor te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken of documenten alsnog te leveren dan wel deze binnen deze termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Hoogspoor heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Hoogspoor een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Hoogspoor alsnog nakoming te vorderen.
10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Hoogspoor alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
11. Vanwege de omloopsnelheid en de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat Hoogspoor er niet voor in dat nabestelling van zaken mogelijk is en/of nabestelde zaken qua kleur, uitvoering, technische specificaties e.d. gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

Artikel 27: Gebruik informatie wederpartij

1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding op de website of op enige andere wijze aan Hoogspoor verstrekte informatie juist en volledig is. De wederpartij vrijwaart Hoogspoor voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.
2. De door de wederpartij verstrekte informatie zal door Hoogspoor conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:
a. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;
b. het informeren van de wederpartij over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
3. De door de wederpartij verstrekte informatie zal door Hoogspoor niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij aan enige derde worden verstrekt, tenzij Hoogspoor ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze informatie aan derden te verstrekken en Hoogspoor zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

Artikel 28: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Hoogspoor niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Hoogspoor niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Hoogspoor recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Hoogspoor het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Hoogspoor spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Hoogspoor het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. Hoogspoor is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hoogspoor moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.
5. Hoogspoor moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten,  gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven (bouw)materialen en hulpmiddelen; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Hoogspoor en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Hoogspoor wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Hoogspoor de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Hoogspoor met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Hoogspoor zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Hoogspoor in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
9. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Hoogspoor te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Hoogspoor kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Hoogspoor aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Hoogspoor kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Hoogspoor de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
10. Indien Hoogspoor in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Hoogspoor het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 29: Emballage

1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van Hoogspoor. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
2. Hoogspoor bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
3. Hoogspoor heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Hoogspoor deze emballage terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. Hoogspoor heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Hoogspoor de emballage niet terug te nemen. Hoogspoor heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft Hoogspoor niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 30: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 31: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn bij het verrichten van werkzaamheden

1. Indien de overeenkomst het verrichten van werkzaamheden (dus niet het leveren van zaken) betreft, is Hoogspoor gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en het resultaat ervan gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Hoogspoor of zoveel eerder werk indien de wederpartij het werk - voor zover mogelijk - vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door Hoogspoor verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Hoogspoor is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 32: Klachten

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Hoogspoor te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Hoogspoor te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen of wettelijk regeling van toepassing is, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Hoogspoor te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Hoogspoor is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Bestelde zaken worden in de bij Hoogspoor voorradige verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Hoogspoor. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij dient Hoogspoor in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Hoogspoor te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Hoogspoor ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Hoogspoor te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze producten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen.
12. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 33: Garanties

1. Hoogspoor zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Hoogspoor staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Hoogspoor zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Hoogspoor zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Hoogspoor slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zal Hoogspoor - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Hoogspoor. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 34: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Hoogspoor gegeven garanties aanvaardt Hoogspoor geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Hoogspoor slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hoogspoor voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Hoogspoor aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hoogspoor te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Hoogspoor niet uitkeert of de schade niet onder een door Hoogspoor gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Hoogspoor beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet Hoogspoor uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Hoogspoor haar werkzaamheden of leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Hoogspoor slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden en de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
8. Stelt de wederpartij materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Hoogspoor verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van Hoogspoor heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
10. Hoogspoor is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
11. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Hoogspoor op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Hoogspoor verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Hoogspoor verstrekte of voorgeschreven informatie, documenten of materialen;
d. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. door of namens de wederpartij uitgevoerde reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hoogspoor.
12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Hoogspoor uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hoogspoor of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Hoogspoor de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 35: Betaling bij bedrijven onderling

1. Hoogspoor heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Hoogspoor een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
5. Indien na aanmaning door Hoogspoor betaling alsnog uitblijft, heeft Hoogspoor bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Hoogspoor het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd  opschortingrecht heeft Hoogspoor eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Hoogspoor eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
8. De wederpartij mag de vorderingen van Hoogspoor niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Hoogspoor heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 36: Eigendomsvoorbehoud

1. Hoogspoor behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Hoogspoor heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
6. De wederpartij moet Hoogspoor direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Hoogspoor bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Hoogspoor op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Hoogspoor een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Hoogspoor en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Hoogspoor op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 37: Intellectuele eigendomsrechten

1. Hoogspoor is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Hoogspoor in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Hoogspoor voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer dat:
a. de wederpartij de door Hoogspoor geleverde of vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogspoor;
b. de wederpartij de door Hoogspoor geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogspoor.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Hoogspoor verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Hoogspoor door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Hoogspoor voor aanspraken van deze derden.

Artikel 38: Retentierecht

1. Hoogspoor is bevoegd de teruggave van de zaken van de wederpartij, die Hoogspoor voor montage of onderhoud of reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet geheel heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door Hoogspoor verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet geheel heeft voldaan;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Hoogspoor niet of niet geheel heeft voldaan.
2. Hoogspoor is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 39: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Hoogspoor heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 40: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Hoogspoor, heeft Hoogspoor het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Hoogspoor wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Hoogspoor, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Hoogspoor.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Hoogspoor en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d., door wegblokkades, weersomstandigheden e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen evenals internetstoringen of stroomstoringen of activiteiten van hackers waardoor de website niet of niet volledig beschikbaar is.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Hoogspoor tot aan dat moment nakomen.

Artikel 41: Annulering, opschorting
1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing wanneer gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Hoogspoor een door Hoogspoor nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Hoogspoor gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Hoogspoor heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Hoogspoor in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Hoogspoor voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
5. Hoogspoor heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
6. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Hoogspoor deze bij de wederpartij in rekening brengen. Hoogspoor mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
7. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Hoogspoor het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hoogspoor vergoeden.

Artikel 42: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Hoogspoor en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Hoogspoor is gevestigd, zij het dat Hoogspoor altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Hoogspoor. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Hoogspoor schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil
te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Hoogspoor het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

 Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

- Aan: Hoogspoor B.V. 
Lovensekanaaldijk 45-1
5018 BJ  Tilburg

- - e-mailadres:  info@hoogspoor.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 


- [Naam consumenten(en)] 
 

- [Adres consument(en)] 
 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.