...

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Hoogspoor: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, eveneens handelend onder de handelsnaam Jefavorietelamp, onderdeel van Net Sell B.V., gevestigd aan Lovensekanaaldijk 45, 5013 BJ te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 18072396.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Hoogspoor een Overeenkomst heeft gesloten of van plan is een Overeenkomst met Hoogspoor te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Hoogspoor en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Hoogspoor zich tegenover de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Werkzaamheden.
 6. Webwinkelbestelling: een Overeenkomst betreffende de levering van Producten die middels de Webwinkel tot stand komt.
 7. Webwinkel: www.hoogspoor.nl, www.hoogspoor.com, www.jefavorietelamp.nl dan wel een andere webwinkel van Hoogspoor.
 8. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Hoogspoor aan de Klant te verkopen en te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens Hoogspoor worden gemonteerd. ‘Producten’ kunnen bijvoorbeeld zijn, uiteenlopende verlichtingsproducten, schakelmateriaal, domotica-componenten en onderdelen voor verlichting.
 9. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door Hoogspoor uit te voeren werkzaamheden, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, montage-, reparatie- en advieswerk, het inregelen van domotica-systemen en de vervaardiging en levering van Ontwerpen.
 10. Ontwerp: een in het kader van de Overeenkomst door Hoogspoor vervaardigd of te vervaardigen lichtplan, lichtberekening, tekening, presentatie of andersoortige impressie van een te realiseren situatie.
 11. Schriftelijk: zowel communicatie op schrift als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hoogspoor, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Hoogspoor bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Deze derden kunnen tegenover de Klant eveneens een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten; indien de Klant zijn algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing verklaart, deelt Hoogspoor uitdrukkelijk aan de Klant mee dat Hoogspoor die algemene voorwaarden niet aanvaardt, waarna de Klant de keuze heeft tussen het accepteren van de algemene voorwaarden van Hoogspoor en het niet aangaan van de Overeenkomst.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht om in onderling overleg een vervangende regeling te treffen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk mondeling en Schriftelijk aanbod van Hoogspoor (waaronder zijn offertes, aanbiedingen in de Webwinkel en showroom en op welke andere manier dan ook uitgebrachte aanbiedingen) is vrijblijvend. Hoogspoor kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen. Indien in zodanig geval, bijvoorbeeld in het kader van een bestelling in de Webwinkel, reeds betaling door de Klant heeft plaatsgevonden, zal Hoogspoor zo spoedig mogelijk zorgdragen voor terugbetaling.
 2. Kennelijke (druk- en zet)fouten, vergissingen en verschrijvingen binden Hoogspoor niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Hoogspoor, op de eventueel door Hoogspoor aangegeven wijze, door de Klant is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van het aanbod van Hoogspoor, bijvoorbeeld omdat de Klant een inkooporder aan Hoogspoor verstrekt die afwijkt van het aanbod van Hoogspoor, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoogspoor Schriftelijk heeft bevestigd deze afwijkende aanvaarding te accepteren.
 4. Van aanvaarding van een aanbod van Hoogspoor door de Klant is eveneens sprake in geval de Klant met betrekking tot dat aanbod is overgegaan tot (een) (aan)betaling.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN BIJ WEBWINKELBESTELLINGEN

 1. De Consument kan een Webwinkelbestelling tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen herroepen. Indien een Webwinkelbestelling bestaat uit meerdere door de Consument geselecteerde Producten die elk tegen een individuele verkoopprijs zijn aangeboden, kan de Consument de Webwinkelbestelling ook gedeeltelijk herroepen door slechts met betrekking tot één of een aantal van de geselecteerde Producten het herroepingsrecht in te roepen.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid heeft de Consument geen herroepingsrecht bij de levering van volgens specificaties van de Consument te vervaardigen Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument (maatwerk).
 3. De Consument kan de Webwinkelbestelling herroepen door per e-mail of door gebruikmaking van het door Hoogspoor aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Hoogspoor. Zo spoedig mogelijk nadat Hoogspoor in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Webwinkelbestelling te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Hoogspoor de herroeping per e-mail bevestigen.
 4. De Consument dient gedurende de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Hoogspoor retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan volgens lid 4. Hoogspoor is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling.
 7. Retour sturen van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Webwinkelbestelling volgens het bepaalde in lid 3 heeft herroepen.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 9. Hoogspoor zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, verminderd met de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping van de Webwinkelbestelling aan de Consument terugbetalen, onder voorwaarde dat de Producten door Hoogspoor zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Consument in eerste instantie zijn betaald, niet voor terugbetaling in aanmerking.
 10. Indien de Consument de Webwinkelbestelling herroept, komt een eventuele aanvullende Overeenkomst betreffende de montage van de betreffende Producten, van rechtswege te vervallen.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST ANDERS DAN OP GROND VAN ARTIKEL 4

Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, anders dan op grond van het bepaalde in artikel 4, is Hoogspoor gerechtigd de daardoor ontstane winstderving aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET ALGEMEEN

 1. De Klant staat ervoor in dat hij, al dan niet op verlangen van Hoogspoor, steeds alle informatie (waaronder eventuele bouwkundige en andere relevante tekeningen, de afwerkstaat etc.) die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Hoogspoor voorgeschreven wijze, aan Hoogspoor verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Klant Hoogspoor steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Klant is bovendien gehouden Hoogspoor zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, in het bijzonder wat betreft de planning en bouwtechnische zaken die van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van vorenbedoelde verplichtingen, kan vertraging in de uitvoering en/of (op)levering ontstaan, waarbij de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Klant komen.
 2. Door de Klant verstrekte tekeningen dienen, indien beschikbaar, in DWG-bestand te worden aangeleverd. De Klant staat ervoor in dat het de laatste versie van de tekening betreft. Door Klant staat ervoor in dat de door de Klant verstrekte tekeningen en/of andere gegevens, juist en volledig zijn, in het bijzonder wat betreft de maatvoering waarvan door Hoogspoor wordt uitgegaan. Hoogspoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door Hoogspoor uitgaan van door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige tekeningen en/of andere gegevens.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

Alle eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waaraan Hoogspoor zich tegenover de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het na kunnen komen van deze termijnen is soms mede afhankelijk van derden of externe omstandigheden waarop Hoogspoor geen invloed heeft. Indien Hoogspoor een dergelijke termijn overschrijdt, dient de Klant Hoogspoor eerst Schriftelijk in gebreke te stellen, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Hoogspoor zijn verplichtingen alsnog kan nakomen. Indien nakoming binnen deze redelijke termijn niet alsnog plaatsvindt, kan de Klant de Overeenkomst voor dat gedeelte dat niet is nagekomen, door een Schriftelijke mededeling ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak maakt op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel is van toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze bij de levering door of namens Hoogspoor worden gemonteerd.
 2. Levering van de Producten vindt plaats op de uitdrukkelijk overeengekomen plaats en wijze, dan wel op de wijze die uit de gewoonte voortvloeit. In geval van bezorging, vindt levering plaats op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant niet gerechtigd te weigeren om de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen, tenzij de Klant de Overeenkomst met betrekking tot die levering reeds heeft ontbonden op grond van artikel 7. 
 5. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Hoogspoor gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. Dit geldt onverminderd het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE VAN DE KLANT

 1. De Klant is tijdig vóór de uitvoering van de Werkzaamheden verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • het verkrijgen van toegang door de door Hoogspoor tewerkgestelde personen op de overeengekomen tijd en gedurende het overeengekomen tijdsbestek, tot de plaats van uitvoering van de Werkzaamheden;
 • een vrij toegankelijke en werkklare werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst eventueel te monteren Producten;
 • het beschikbaar stellen van de eventuele zaken waarvan is overeengekomen dat de Klant daarvoor zorgdraagt;
 • het tijdig beschikken over de eventueel benodigde vergunningen en/of andere goedkeuringen van derden;
 • het treffen en handhaven van alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de Klant kan worden gevergd.
 1. De door Hoogspoor tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 10. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen. Indien de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren aan de Klant in rekening gebracht. In geval een richtprijs is aangeboden, is deze richtprijs onder voorbehoud van de aan te treffen werkelijke situatie. Een richtprijs mag tot ten hoogste 10% worden overschreden, zonder dat Hoogspoor daarvoor eerst toestemming van de Klant hoeft te verkrijgen. Indien een richtprijs met meer dan 10% wordt overschreden, wordt dit aangemerkt als een kostenverhogende omstandigheid waarop het bepaalde in de volgende leden van toepassing is.
 2. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
 • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, bijvoorbeeld omdat de aansluitpunten niet zijn aangelegd met de juiste bedrading of aansturing, de lichtpunten zijn afgewerkt met de verkeerde bedrading of dimstuureenheden, de lichtpunten niet op de eerder aangegeven plekken aanwezig zijn, dan wel de montage als gevolg van een (andere) aan de Klant toerekenbare omstandigheid niet aangesloten kan worden uitgevoerd en afgerond;
 • die Hoogspoor niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
 1. Kostenverhogende omstandigheden geven Hoogspoor recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 2. Indien Hoogspoor van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid door de Klant zal worden vergoed.
 3. De Klant is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Klant in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

ARTIKEL 11. | MEERWERK

 1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen. Indien de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren aan de Klant in rekening gebracht.
 2. In geval van door de Klant gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan Hoogspoor slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, als hij de Klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Een verzoek van de Klant tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft Hoogspoor niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

ARTIKEL 12. | LICHTPLANNEN EN ANDERE ONTWERPEN

 1. De levering van een definitief lichtplan wordt voorafgegaan door de levering van een conceptplan. Een conceptplan kan ten hoogste eenmaal kosteloos worden gewijzigd. Eventueel door de Klant gewenste verdere wijzigingen, worden tegen een nader overeen te komen meerprijs uitgevoerd.
 2. Het door de Klant al dan niet na wijziging daarvan akkoord bevonden conceptplan, betreft het definitieve lichtplan.
 3. Aan presentaties of andere impressies van aangeboden verlichting, anders dan in de vorm van een specifiek op de wensen en ruimte van de Klant afgestemd lichtplan, kan de Klant geen rechten ontlenen; deze zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren verlichting en/of de plaats waar deze daadwerkelijk zullen worden bevestigd, behoudens voor zover Hoogspoor uitdrukkelijk en Schriftelijk anders heeft aangegeven.

ARTIKEL 13. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

Producten

 1. Indien sprake is van losse verkoop van Producten zoals bedoeld in artikel 8, dient de Klant op het moment van leveren, althans zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en of de Producten vrij zijn van uiterlijk waarneembare schade. Indien dat volgens de Klant niet het geval is, dient hij daarvan meteen, althans binnen één werkdag, mededeling te doen aan Hoogspoor. In geval de Producten op locatie van Hoogspoor worden afgehaald, wordt ervan uitgegaan dat de aard en hoeveelheid van de Producten overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen en dat de Producten vrij zijn van uiterlijk waarneembare schade, als de Producten door of namens de Klant zijn meegenomen en daarbij geen Schriftelijk voorbehoud is gemaakt. In geval de Klant een Consument is, geldt vorenstaande niet en is lid 10 van dit artikel van toepassing.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen een werkdag nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, per e-mail bij Hoogspoor te zijn ingediend. In geval de Klant een Consument is, geldt vorenstaande niet en is lid 10 van dit artikel van toepassing.
 3. Pakketten of dozen die zijn beschadigd of waarmee volgens de daarop aangebrachte indicator onzorgvuldig is omgegaan, dienen door of namens de Klant te worden geweigerd.
 4. Indien aflevering niet aan de Klant plaatsvindt, maar op zijn verzoek aan een derde, komt dit voor risico van de Klant en dient de Klant de betreffende derde het onderzoek als bedoeld in de vorige leden te laten uitvoeren.
 5. Behoudens tegenbewijs van de Klant, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten zoals deze op de door of namens de Klant ondertekende pakbon zijn vermeld, overeenstemmen met hetgeen daadwerkelijk is afgeleverd.

Reparatie-, montage- en inregelwerkzaamheden

 1. Op het moment dat een gerepareerde zaak weer aan de Klant is teruggeleverd, dient de Klant direct te onderzoeken of het gebrek is verholpen.
 2. Op het moment dat door de door Hoogspoor tewerkgestelde personen aan de Klant wordt meegedeeld dat de montage- of inregelwerkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de Klant redelijkerwijs kenbaar is dat deze werkzaamheden zijn voltooid, dient de Klant, behoudens het bepaalde in het volgende lid, direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de montage- of inregelwerkzaamheden redelijkerwijs voor de Klant zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen meteen bij de oplevering aan de door Hoogspoor tewerkgestelde personen te worden gemeld. Indien de oplevering niet plaatsvindt in persoonlijke aanwezigheid van de Klant, dienen klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, binnen drie werkdagen na de oplevering per e-mail bij Hoogspoor te zijn ingediend.
 4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen een werkdag na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van een werkdag nadat de Klant redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail bij Hoogspoor te zijn ingediend.

Algemeen

 1. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is (op)geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Hoogspoor is geklaagd.
 2. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, dan wel klaagt ten aanzien van gebreken waarvan de afwezigheid tijdens de (op)levering uitdrukkelijk door de Klant is erkend, bijvoorbeeld middels een door de Klant ondertekende werkbon of opleveringsformulier, vloeit er voor Hoogspoor uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Hoogspoor bestaan, met uitzondering van de gevallen waarin de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
 4. Indien een klacht van een Consument in het kader van een Webwinkelbestelling, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Ten aanzien van Producten geldt dat de garantie beperkt is tot de eventuele garantie die de fabrikant met de Producten meelevert, met uitzondering van losse lichtbronnen waarop Hoogspoor één maand garantie verstrekt, tenzij het een retrofit-lichtbron betreft, waarop Hoogspoor geen garantie verstrekt. Een door Hoogspoor, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet echter niets af aan de dwingende wettelijke garantie van Consumenten (conformiteit).
 2. In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie vindt de afwikkeling daarvan plaats volgens de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de toeleverancier van Hoogspoor in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, evenals de eventuele kosten die Hoogspoor maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Klant.
 3. Op uitgevoerde reparatiewerkzaamheden verstrekt Hoogspoor drie maanden garantie. Indien na oplevering van de reparatiewerkzaamheden hetzelfde gebrek ontstaat als gevolg van een andere oorzaak, valt dit niet onder de garantie. Indien bij de reparatie naar beste inzicht en vermogen van Hoogspoor onderdelen zijn vervangen en het gebrek zich na oplevering van de reparatiewerkzaamheden opnieuw openbaart als gevolg van een defect ander onderdeel, kan dit niet als tekortkoming van Hoogspoor worden aangemerkt, valt een nieuwe reparatieopdracht niet onder de garantie en is Hoogspoor niet verplicht het vervangen onderdeel terug te plaatsen. 
 4. Een aanspraak gebaseerd op non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Hoogspoor toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de (op)levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele (gebruiks- en/of onderhouds)voorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Hoogspoor, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het (op)geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Hoogspoor zijn uitgevoerd.
 5. Geen grond voor klachten en geldig beroep op garantie of non-conformiteit is het knipperen van ledverlichting bij gebruik van een dimmer en het maken van geluid (brommen) door een dimmer. In geval dit voorkomt na oplevering van door of namens Hoogspoor opgeleverd montagewerk, zal Hoogspoor zich inspannen dit probleem te verhelpen, maar kan een oplossing nimmer garanderen.
 6. In geval een consumentkoper tegenover de Klant die als professionele wederverkoper optreedt, volgens de wet aanspraak maakt op herstel of vervanging van een Product op grond van non-conformiteit (wettelijke garantie) wegens een gebrek van het Product, dan stelt Hoogspoor de Klant schadeloos door het herstel of de vervanging voor zijn rekening te nemen. De Klant zal in een voorkomend geval alle informatie verstrekken en medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is om de non-conformiteit vast te stellen en het herstel of de vervanging zo spoedig mogelijk te realiseren.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. Hoogspoor is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem op basis van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Hoogspoor geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van personeel, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Hoogspoor of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Hoogspoor bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Hoogspoor gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 16. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Hoogspoor is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Hoogspoor ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Hoogspoor in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Hoogspoor gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Klant al zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. De Klant maakt nooit aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Hoogspoor uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Hoogspoor door de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. 
 5. Indien Hoogspoor de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Hoogspoor nog op de Klant heeft, onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 17. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Hoogspoor vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs of prijzen en de eventuele bijkomende kosten. Indien en voor zover deze niet vooraf kunnen worden vastgesteld, vermeldt Hoogspoor in het aanbod dat deze aan de Klant worden doorberekend. In dat geval worden deze kosten op basis van nacalculatie aan de Klant in rekening gebracht. Vorenstaande geldt met uitzondering van parkeerkosten. Eventueel op locatie van de Klant te maken parkeerkosten, worden ook aan de Klant doorberekend indien dit niet uitdrukkelijk in het aanbod van Hoogspoor is vermeld.
 2. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Hoogspoor bekend waren op het moment dat Hoogspoor deze prijzen aan de Klant heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals een stijging van inkoopprijzen of lonen, is Hoogspoor gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Klant door te berekenen, waarbij geldt dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Hoogspoor alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. De bedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een stijging van de btw of andere heffingen die vanuit de overheid worden opgelegd.
 3. Indien en voor zover hierover niet uitdrukkelijke en Schriftelijke afspraken zijn gemaakt, is Hoogspoor gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Klant te vorderen, waarbij geldt dat Hoogspoor een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs van de Producten. Echter, indien de Consument voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij wel aan deze keuze gebonden. Betaling ten tijde van de levering wordt niet als vooruitbetaling aangemerkt. Vorenstaande geldt met uitzondering van het bepaalde in het volgende lid.
 4. Indien betaling bij of na aflevering is overeengekomen en de Klant de aflevering of inontvangstname van bestelde Producten uitstelt, kan dit als tekortkoming van de Klant worden aangemerkt en kan Hoogspoor onder omstandigheden een beroep doen op het bepaalde in artikel 16. Hoogspoor is in geval van het bedoelde uitstel eveneens gerechtigd om de koopprijs van de Producten volledig te factureren voordat de aflevering of inontvangstname plaatsvindt, ook indien de Klant een Consument is.
 5. Hoogspoor is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen tegenover Hoogspoor is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 is Hoogspoor in geval van betalingsverzuim van de Klant dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 6. Betalingen dienen te worden verricht op de door Hoogspoor aangegeven manier en binnen de door Hoogspoor vermelde termijn of op het door hem aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert Hoogspoor een standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
 8. Indien de Klant zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de Klant vanaf dat moment een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt de dan geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt om de door de Klant verschuldigde bedragen te ontvangen, komen voor rekening van de Klant. Hierbij wordt ten nadele van de Consument niet afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 18. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem beschikbaar gestelde gegevens, gebreken van of ongeschiktheid van de (on)roerende zaken van de Klant waaraan de Werkzaamheden worden verricht, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele zaken die door Klant ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Hoogspoor kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Klant tegenover Hoogspoor geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
 2. Hoogspoor is niet aansprakelijk voor de ondeugdelijke werking van Producten of domotica-installaties als gevolg van door de Klant of in zijn opdracht door een derde uitgevoerde montage of programmering, evenmin als voor de eventuele schade en kosten die daaruit voortvloeien.
 3. Vanwege de omloopsnelheid en de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat Hoogspoor er niet voor in dat nabestelling van Producten mogelijk is en/of nabestelde Producten wat betreft kleur, uitvoering, technische specificaties en dergelijke gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
 4. Indien door of namens Hoogspoor op locatie van de Werkzaamheden wordt gemarkeerd waar de Producten worden gemonteerd, kan de Klant daaraan geen rechten ontlenen; dergelijke markeringen zijn bij benadering en indicatief.
 5. Hoogspoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht Hoogspoor aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Hoogspoor te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Hoogspoor hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Hoogspoor ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van Hoogspoor is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Hoogspoor betrekking heeft, e.e.a. voor zover de Klant daarop aanspraak maakt op grond van artikel 14. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Hoogspoor beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Hoogspoor betrekking heeft.
 8. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 13, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen tegenover Hoogspoor één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 9. De Klant vrijwaart Hoogspoor van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Hoogspoor toerekenbaar is. Indien Hoogspoor in dat verband door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant verplicht Hoogspoor zowel buiten als in rechte bij te staan en meteen al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Klant niet overgaan tot het nemen van adequate maatregelen, dan is Hoogspoor, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hoogspoor en/of derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de Klant.
 10. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Hoogspoor of zijn leidinggevend personeel.

ARTIKEL 19. | EMBALLAGE

Pallets of specifieke verpakkingen (emballage) die voor teruglevering aan Hoogspoor zijn bestemd, dienen binnen 14 dagen na de levering aan Hoogspoor te worden teruggeleverd. Teruglevering gebeurt voor rekening en risico van de Klant. Indien de emballage, met uitzondering van normale slijtage, in een mindere staat aan Hoogspoor wordt teruggeleverd dan dat deze aan de Klant beschikbaar is gesteld, komen de daaruit voortvloeiende herstel- of vervangingskosten voor rekening van de Klant. Vervangingskosten worden eveneens aan de Klant in rekening gebracht indien de emballage niet binnen de gestelde termijn aan Hoogspoor is teruggeleverd.

ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT

 1. Alle door Hoogspoor aan de Klant geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Klant verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Hoogspoor hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Hoogspoor of door Hoogspoor aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Hoogspoor is bij betalingsverzuim van de Klant gerechtigd om de hier bedoelde Producten terug te nemen en te demonteren. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Klant.
 5. Als de Klant, nadat de Producten door Hoogspoor aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Klant zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
 6. Hoogspoor heeft tegenover iedereen die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op zaken van de Klant die hij in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. Dit betekent dat Hoogspoor deze zaken niet eerder aan de Klant hoeft terug te leveren dan nadat de Klant alle opeisbare betalingsverplichtingen tegenover Hoogspoor is nagekomen.
 7. Tegenover de Klant kan Hoogspoor het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 8. Alle zaken van de Klant die Hoogspoor in verband met de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Klant heeft. Dat betekent dat Hoogspoor gerechtigd is deze zaken volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te verkopen indien betaling door de Klant uitblijft.

ARTIKEL 21. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Hoogspoor behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem vervaardigde en geleverde Ontwerpen en andere stukken van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Klant zelf of van derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Hoogspoor voorbehouden.
 2. De Klant verplicht zich de Ontwerpen en stukken als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor het door beide Partijen beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. De Klant zal de goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om de door Hoogspoor geleverde Ontwerpen zonder tussenkomst van Hoogspoor te realiseren of geheel of gedeeltelijk te (doen) herhalen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Hoogspoor. Hoogspoor kan aan zijn toestemming bijzondere voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding.
 4. In geval van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Hoogspoor, behoudt Hoogspoor zich alle rechten voor die hem op basis van de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN

 1. Hoogspoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Hoogspoor is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Hoogspoor een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is echter gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Hoogspoor Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandse versie daarvan bepalend voor de uitleg van de bepalingen.